BLOG

  • Data dodania: 05.05.2020
  • Autor wpisu: Wojciech Wieczorek
Czasami spotkamy się z opinią właścicieli działek, iż analizy cenowe lub techniczne nie są konieczne, gdyż „jak się znajdzie klient to i tak kupi”. To oczywiste, iż każda działka prędzej czy później znajdzie swego amatora, ale raczej później i raczej za cenę daleko odbiegająca od spodziewanej Zakładanie, iż to kupujący sam uzyska niezbędne dane, może się sprawdzić jedynie w bardzo nielicznych sytuacjach. Brak rzetelnych informacji dotyczących potencjału działki skutkuje błędnym oszacowaniem wartości. Zazwyczaj w takim przypadku nie będzie zainteresowanych zakupem lub składane oferty będą stanowić ułamek wartości działki.

Więcej
  • Data dodania: 04.05.2020
  • Autor wpisu: Iwona Wieczorek
Zmieniamy się - zmienią się nasze domy i biura.

Pierwsze 2 miesiące od zamknięcia ludzi w domach w Polsce mijają.

Zauważa się stagnację nastrojów, brak możliwości dziś jeszcze oceny tego, co wydarzy się w kolejnych miesiącach w różnych branżach. Pod względem konsumpcji i psychologii to nowe zjawisko na skalę globalną. Ludzie po czasie zaciekawienia nową sytuacją, względnego odpoczynku w domu, potem złości i bezsilności, a następnie stopniowej akceptacji dyskomfortu - wracają powoli do swoich działań w nowej rzeczywistości.

Uporządkowane szafy w domach, dzieci wyciszone edukacją w ramach lekcji online, sprawy zawodowe stopniowo poukładane w wirtualnej rzeczywistości. Tam, gdzie biznes mniej zależny od kwarantanny, wymiany gości za granicy, odczuwa się powolne ustalanie nowych metod zysków i przywracanie utraconych sił biznesu. Szaleją nowe szkolenia i sklepy on-line.

W naszej branży nieruchomości, gdzie ludzie poszukują doradztwa pojawia się wiele pytań. Większość osób nie posiada na kontach bankowych więcej zasobów niż w nieruchomościach.

Więcej
  • Data dodania: 04.05.2020
  • Autor wpisu: Jerzy St. Sztorc
Prawidłowo określone istotne postanowienia umowy mają znaczący wpływ na jej ważność. Istotne postanowienia umowy są to takie postanowienia, które dotyczą jej najważniejszych kwestii (np. ceny sprzedaży, obowiązku wydania rz eczy kupującemu, określenia przedmiotu i wysokości czynszu najmu, określenia czynności prawnej zlecenia, określenia przedmiotu leasingu, itp.). Istotne postanowienia umowy (przedmiot umowy) powinny być zatem opisane wyczerpująco i możliwie dokładnie. Bez tych postanowień niemożliwe jest uznanie, że dana umowa w ogóle została zawarta, co w praktyce prowadzi do jej nieważności (np. strony ustaliły czynsz najmu lecz nie wskazały co jest przedmiotem najmu).

W szczególnych sytuacjach ważność umowy uzależniona jest od zachowania prawidłowej formy. Prawo przewiduje określoną formę dla danych typów umów. I tak, forma specjalna (akt notarialny, podpisy
notarialnie poświadczone pod umową) jest zastrzeżona dla umów o znacznej doniosłości. Przykładowo umowa sprzedaży u działów w spółce z o.o. albo sprzedaży przedsiębiorstwa powinna zostać zawarta z
podpisami notarialnie poświadczonymi, zaś umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Bez zachowania szczególnej formy umowa jest nieważna.

Więcej
  • Data dodania: 04.05.2020
  • Autor wpisu: Jerzy St. Sztorc
Jednym z najbardziej znanych zwolnień podatkowych jest zwolnienie związane ze sprzedażą nieruchomości po upływie pięciu lat od jej nabycia, bądź wybudowania. Niemniej, właśnie to sformułowanie ustawowe: „przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie” wywoływało pewne kontrowersje.

Warto również wyjaśnić, że zwolnienie to odnosi się do odpłatnego zbycia nieruchomości, które jest pojęciem szerszym aniżeli sama sprzedaż. Jest to również zamiana i inne odpłatne rozporządzenie nieruchomością lub prawem majątkowym przenoszące własność na drugi podmiot (np. w drodze umowy odpłatnego zniesienia współwłasności).

Mianowicie, problem powstał w odniesieniu do sprzedaży gruntu wraz z wybudowanym na nim przez właściciela budynkiem, jeżeli nabycie gruntu nastąpiło dawniej niż przed pięciu laty, zaś budynek wybudowano znacznie później. Możliwości podatkowego rozpoznania transakcji mającej za swój przedmiot grunt z budynkiem było kilka. Początkowo dominował pogląd, że skoro budynek wybudowano przed upływem pięciu lat od jego sprzedaży, to zbywając go wraz z gruntem, nie można korzystać ze wskazanego na wstępie zwolnienia podatkowego.

Więcej
  • Data dodania: 07.01.2020
  • Autor wpisu: Iwona Wieczorek
Na rynku nieruchomości pojawia się wiele prognoz.

Opieram swoje opinie o dane statystyczne i moje doświadczenie 14 -letnie na wtórym rynku nieruchomości. Widziałam już potężne spadki na rynku, więc mam inną odporność na takie zjawiska. Zawsze analizując nawet najdokładniejsze dane statystyczne należy brać pod uwagę całkowicie nowe trendy szybko zmieniającego się świata, nagłych migracji ludności, a co za tym idzie transferu kapitału, czy wyraźnie dużych zmian postaw konsumenckich.

Więcej