fbpx

Inwestycyjna o pow. 16 924 m2 Józefin pow.miński

2 500 000 PLN 148 PLN m²
  • Powierzchnia 16 924 m²

Oferuję do sprzedaży teren inwestycyjny o pow. 16 924 m2 w położony w Józefinie pow.miński , województwo mazowieckie . Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z oznaczeniami 2MNU, 31MNU,
6R oraz 4WS .
Dla terenów oznaczonych symbolem 2MNU oraz 31MNU obowiązują nastepujące przepisy :

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej lub bliźniaczej, usługi;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze i garażowe,
b) drogi wewnętrzne,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) utrzymanie istniejących budynków w zabudowie zagrodowej polegające na ich przebudowie lub remoncie z zakazem realizacji nowych;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60% powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla działki budowlanej,
d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01 dla działki budowlanej,
e) wysokość zabudowy:
– dla budynków mieszkalnych i usługowych do 12,5 m w przypadku dachów wielospadowych oraz do 10,0 m w przypadku dachów płaskich,
– dla budynków gospodarczych i garażowych do 5,0 m,
f) ukształtowanie połaci dachowych: dachy płaskie lub dachy wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,
g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt. 3 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków;
4) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
a) powierzchnię działki dla zabudowy wolnostojącej nie mniejszą niż 800 m², dla zabudowy bliźniaczej nie mniejszą niż 600 m²,
b) szerokość frontu działki dla zabudowy wolnostojącej nie mniejszą niż 18,0 m, dla zabudowy bliźniaczej 11 m;
5) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej dla zabudowy wolnostojącej nie mniejszą niż 800 m², dla zabudowy bliźniaczej nie mniejszą niż 600 m², z zastrzeżeniem pkt. 6:
6) zapisy pkt. 5 nie dotyczą działek budowlanych, które po wydzieleniu drogi oznaczonej symbolem KDZ lub KDL lub KDD lub KDW nie spełnią zapisów pkt. 5;
7) w zakresie obsługi komunikacyjnej: obsługa z przyległych dróg lub za pomocą dróg wewnętrznych.

Dla symbolu 6R:
1) przeznaczenie podstawowe – rola;
2) przeznaczenie dopuszczalne – zadrzewienia śródpolne;
3) zakaz lokalizacji budynków;
4) w zakresie obsługi komunikacyjnej: obsługa z przyległych dróg lub za pomocą dróg wewnętrznych.

Dla symbolu 4WS:
1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe – rowy;
2) funkcję melioracyjną lub odwadniającą;
3) zakaz lokalizacji budynków;
4) dopuszczenie wykorzystania rowów jako odbiorników wód opadowych;
5) dopuszczenie przebudowy rowów, w tym ich przykrycie;
6) dopuszczenie lokalizowania przepustów w celu zapewnienia przejazdu do przyległych terenów;
7) dopuszczenie lokalizowania urządzeń wodnych;
8) w zakresie obsługi komunikacyjnej: obsługa z przyległych dróg lub za pomocą dróg wewnętrznych.

Idealna pod inwestycję ,serdecznie polecam .
Agencja nie pobiera wynagrodzenia od kupującego !!
CENA: 2 500 000 PLN

Zapytaj o nieruchomość

    Witryna korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, więcej na ten temat dowiesz się w Polityce prywatności.