Informacja o ochronie danych osobowych (podmioty zainteresowane)

Informacja o ochronie danych osobowych (podmioty zainteresowane)


1. Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania i/lub przechowywania przez Administratora danych osobowych przekazanych przez podmioty zainteresowane odpowiednio nabyciem nieruchomości, sprzedażą nieruchomości, najmem, wynajmem nieruchomości od lub na rzecz (dalej jako: „Podmioty Zainteresowane”) osób będących stroną umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (dalej jako: „Zamawiający”) zawartych z IWONA WIECZOREK FUTURE QBATURE (dalej jako: „Umowy”).


2. Administratorem danych osobowych jest IWONA WIECZOREK FUTURE QBATURE z siedzibą w Warszawie 01-494, przy ul. Rosy Bailly 5 lok. 89, NIP: 118-057-15-60, używająca razem nazwy handlowej RE/MAX CAPITAL posiadającej lokal biurowy przy Al. Rzeczpospolitej 20 lok U1 w Warszawie, (dalej jako: „Administrator”).


3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dokonywane jest w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 11 maja 2018 r.


4. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: capital@remax-polska.pl; oraz drogą telefoniczną: +48 609 777 677.


5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora zostały przekazane przez Podmioty Zainteresowane. Dane te wykorzystywane są przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administratora i Zamawiającego należy rozumieć w szczególności, ich prawo dotyczące przygotowania i realizacji odpowiednio transakcji sprzedaży, nabycia, najmu lub wynajmu nieruchomości, której dotyczy Umowa, a której odpowiednio nabyciem, sprzedażą, najmem lub wynajmem zainteresowany jest Podmiot Zainteresowany.


6. Od Podmiotów Zainteresowanych – w przypadku transakcji sprzedaży lub nabycia nieruchomości – pobierane są wyłącznie dane osobowe, o których mowa poniżej:

1) imię;

2) nazwisko;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania;

5) adres e-mail;

6) numer telefonu;

7) numer dowodu osobistego;

8) numer PESEL;

9) Numer Identyfikacji Podatkowej (dotyczy tylko osób będących przedsiębiorcami).


7. Od Podmiotów Zainteresowanych – w przypadku transakcji najmu lub wynajmu nieruchomości – pobierane są wyłącznie dane osobowe, o których mowa poniżej:

1) imię;

2) nazwisko;

3) adres zamieszkania;

4) adres e-mail;

5) numer telefonu;

6) numer dowodu osobistego;

7) numer PESEL;


8) Numer Identyfikacji Podatkowej (dotyczy tylko osób będących przedsiębiorcami).


8. Podanie danych, o których mowa w punkt 6 i 7 powyżej konieczne jest do wykonania obowiązków Administratora wynikających z Umów, tj. przygotowania i realizacji transakcji sprzedaży, nabycia, najmu lub wynajmu nieruchomości, której dotyczy Umowa, a odmowa ich przekazania Administratorowi przez Podmiot Zainteresowany uniemożliwia wykonanie tych obowiązków. Podanie wyżej  wymienionych danych osobowych przez Podmiot Zainteresowany jest konieczne również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez Zamawiającego.

9. Dane osobowe, o których mowa powyżej, Administrator udostępnia oraz przekazuje osobom trzecim wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji jego obowiązków wynikających z Umów. W ramach wykonania Umów, Administrator przekazuje dane w szczególności Zamawiającemu, a w przypadku transakcji sprzedaży lub nabycia nieruchomości również notariuszowi. W ramach wykonywania praw lub obowiązków wynikających z Umów, Administrator może przekazywać dane osobowe Podmiotów Zainteresowanych również do podmiotów świadczących usługi prawne na rzecz Administratora.


10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


11. Dane osobowe, o których mowa powyżej przechowywane są przez Administratora przez czas obowiązywania Umowy, a także

po jej zakończeniu:

1) w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem Umowy;

2) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych;

3) nie dłużej niż 10 lat od jej zakończenia.


12. Administrator nie będzie podejmował wobec Podmiotów Zainteresowanych decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO.


13. Podmiot Zainteresowany uprawniony jest do uzyskania odpowiedzi na zapytanie odnośnie przechowania i/lub przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych.


14. Podmiot Zainteresowany ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych przechowywanych oraz przetwarzanych przez Administratora. Podmiot Zainteresowany jest w szczególności uprawniony do uzyskania informacji odnośnie:

1) celów przetwarzania danych osobowych przez Administratora;

2) kategorii przetwarzanych danych przez Administratora;

3) odbiorcach danych osobowych przetwarzanych i/lub

przechowywanych przez Administratora bądź ich kategoriach;

4) planowanym okresie przechowywania przez Administratora danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe – kryteriach ustalania tego okresu.


15. Podmiot Zainteresowany jest uprawniony do żądania od Administratora, niezwłocznego sprostowania dotyczących go

danych osobowych – w przypadku, gdy te dane osobowe okażą się nieprawidłowe lub niekompletne.


16. Podmiot Zainteresowany jest uprawniony do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, gdy:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do wykonania Umowy lub nie są w inny sposób przetwarzane przez Administratora;

2) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 18 poniżej;

3) dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem;

4) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub przepisach prawa polskiego.


17. Podmiot Zainteresowany jest uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych w przypadku, gdy:

1) kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot Zainteresowany sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania;

3) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Podmiotowi Zainteresowanemu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) Podmiot Zainteresowany wniósł sprzeciw, o którym mowa w pkt 18 poniżej.


18. Podmiotowi Zainteresowanemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych przez Administratora.


19. Podmiot Zainteresowany jest uprawniony do żądania przekazania jego danych osobowych, w których posiadaniu jest Administrator. Podmiot Zainteresowany ma prawo żądania przeniesienia jego danych osobowych przechowywanych i/lub przetwarzanych przez Administratora do innego administratora.

20. Podmiot Zainteresowany jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w związku z przetwarzaniem dotyczących go danych osobowych przez Administratora.


21. Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych została sporządzona w 2 egzemplarzach po 1 dla Administratora oraz dla Podmiotu Zainteresowanego.


POBIERZ W PLIKU PDF

Facebook
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!
Przed skorzystaniem z serwisu, który dla Ciebie przygotowaliśmy, czujemy się w obowiązku aby poinformować cię o kilku kwestiach technicznych.
W celu zapewnienia najlepszego doświadczenia z korzystania z serwisu możemy dostosowywać treści oraz wyświetlać reklamy na podstawie twoich poprzednich aktywności.
Ma to na celu ułatwienie Tobie szybszego dotarcia do poszukiwanych informacji oraz interesujących Ciebie ofert. Tego typu profilowanie nie ma wpływu na ofertę, jaką widzisz/otrzymujesz na stronie, służy jedynie prezentowaniu w pierwszej kolejności treści, które mogą być dla Ciebie bardziej interesujące.
W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie narzędzi do profilowania celem dostarczania optymalnych treści dla Twoich poszukiwań.
Na co wyrażasz zgodę?
Klikając „ZGADZAM SIĘ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych, w tym w celu profilowania (automatycznego, anonimowego dopasowania treści strony i reklam na podstawie Twoich poprzednich aktywności) przez RE/MAX Capital, Aleja Rzeczypospolitej 20/u1, 02-972, Warszawa NIP 118057156. Zgoda dotyczy Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w Internecie. Możesz nie wyrazić zgody niemniej wiąże się to z brakiem możliwości korzystania z naszych usług. Możesz również uniemożliwić łącznie twojego urządzenia ze zgromadzonymi danymi poprzez usunięcie plików cookie z Twojej przeglądarki. Informujemy także, że poprzez korzystanie z tego Serwisu bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych w celach dopasowania treści i reklam. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych oraz Twoich uprawnień z tym związanych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Informacje o administratorze Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest RE/MAX Capital, Aleja Rzeczypospolitej 20/u1, 02-972, Warszawa NIP 118057156.

Jakie dane będą przetwarzane
Będziemy przetwarzać następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje zgodnie z informacją dotyczącą działań realizowanych przez naszych partnerów technologicznych – lista partnerów technologicznych znajduje się na stronie polityki prywatności.

Cele przetwarzania danych osobowych
Twoje dane zgromadzone w trakcie korzystania ze strony internetowej będą używane w celu marketingowym w tym w celu profilowania w szczególności:
  • w naszych celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w Internecie,
  • w celach badań analitycznych w celach marketingowych,
  • w celach dokonywania analiz i badania ruchu na stronach,
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług,
  • w celach marketingowych naszych partnerów, polegających na dopasowaniu treści i reklam w Internecie,
  • w celach marketingowych naszych partnerów-reklamodawców, w celach badań analitycznych w celach marketingowych,

Jeśli wyrazisz na to zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane, w tym też profilowali Twoje dane osobowe uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii w celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie a także badań analitycznych w tych celach. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.

Twoje prawa
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze cofnąć usuwając pliki cookie zapisane w Twojej przeglądarce.
Zgodnie z prawem przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej na temat Twoich uprawnień przeczytasz na stronie Polityki Prywatności.
Nie teraz
Zgadzam się